Malta podatki i koszta prowadzenia firmy

Malta jest członkiem Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu (WTO), wobec czego zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich dyrektyw i rozporządzeń UE, w ramach jednolitego rynku.

Otwarcie spółki na Malcie ma wiele zalet, w tym system podatkowy, który zapewnia do 6/7 zwrotów dla zagranicznych akcjonariuszy, pełne zwolnienia podatkowe dla spółek holdingowych oraz brak podatków u źródła lub opłat skarbowych w przypadku zwrotu zysków. Biorąc również pod uwagę niskie koszty zakładania i utrzymywania spółek, inwestorzy zagraniczni mają wiele innych powodów, aby założyć firmę na Malcie.

Na pierwszy rzut oka system podatkowy Malty może wydawać się skomplikowany. Jeżeli spojrzymy tylko na podstawową stawkę CIT sięgającą 35 % możemy być zaskoczeni. Jednak system ten oferuje wiele możliwości optymalizacji, a nawet wyeliminowania tego podatku.

Dzięki systemowi zwrotu podatku w stosunku do firm zagranicznych, wysokość zwrotu oferowana jest w takiej wysokości (6/7), że końcowy poziom opodatkowania może wynieść zaledwie 5 %. System podatkowy Malty nie przewiduje również podatku od dywidendy z tytułu ich wypłaty.

Zwroty podatku na Malcie

Maltański system opodatkowania dywidend oparty jest na zasadzie przypisania. W rezultacie, podatek uiszczony przez spółkę na Malcie zostaje niejako przeniesiony na udziałowca w momencie wypłaty dywidendy. Udziałowiec ten może wówczas uwzględnić zapłacony podatek w swoim rozliczeniu podatkowym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dywidendy wypłacane na rzecz nierezydentów nie podlegają podatkowi u źródła na Malcie.

• zwrot 6/7 podatku – należny ze względu na dochody uzyskane z działalności handlowej, sprawiający, że maksymalna efektywna stawka podatku netto, de facto, wynosi 5%.

• zwrot 5/7 podatku – należny ze względu na dochód z odsetek kapitałowych (dochody rentierskie) i należności licencyjnych, co sprawia, że maksymalna efektywna stawka podatku netto wynosi 10%.

• zwrot 2/3 – dostępny w tych przypadkach, gdy firma zyskuje zwrot tytułu podwójnego opodatkowania. Zwrot zależy od rodzaju środka zastosowanego w wypadku podwójnego opodatkowania i ograniczony jest do wysokości podatku zapłaconego na Malcie.

• zwrot 100% – dotyczy przypadku, w którym zyski pochodzą z udziałów w holdingu.

Ile kosztuje spółka LTD

Wstępna procedura rejestracyjna trwa około siedmiu dni i kosztuje ok. 1,5 tys. euro

minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 165 €, z czego co najmniej 20% musi zostać opłacone
Odpowiednia kwota musi zostać zdeponowana na rachunku bankowym pod nazwą tworzonej firmy.

Dokument wpłaty należy następnie przedstawić w rejestrze przedsiębiorstw jako dowód wniesienia kapitału na etapie rejestracji.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorców

Odpowiednik polskiego ZUS-u na Malcie to Social Security. Pracodawca oraz osoby pracujące na własny rachunek muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, czyli Social Security Contribution w wysokości 10% od wysokości przychodów. Składka naliczana jest w każdy poniedziałek i potrącana jest comiesięcznie z pensji. Wysokość Social Security zależy również od wysokości podatku dochodowego pracownika. W praktyce drobnym przedsiębiorcom co poniedziałek naliczana jest składka w wysokości między 28 a 42 euro. Nic więc dziwnego, że na Malcie nikt nie lubi, gdy miesiąc ma pięć poniedziałków.

Podatek Vat niższy niż w Polsce

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są także do bezpłatnej rejestracji maltańskiego numeru VAT w momencie gdy ich przychód przekracza kwotę 7 000 euro w skali roku. Podatek VAT jest niższy na Malcie niż w Polsce. Od towarów i usług klient płaci 18%. Drobni przedsiębiorcy mogą starać się o zwolnienie z podatku VAT do kwoty 35 000 euro, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności na Malcie.

W celu założenia najpopularniejszej spółki LTD, czyli odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka musi posiadać siedzibę na Malcie, co najmniej jednego dyrektora, jednego wspólnika oraz sekretarza. Osoby te nie muszą być rezydentami Maltańskimi. Wiele firm oferuje również usługi tzw. wirtualnego biura, dzięki czemu można odbierać pocztę skierowaną do spółki bez konieczności najmu/zakupu lokalu.
Podobnie oferowane są usługi tzw. nominowanego dyrektora w przypadku, kiedy nie chcemy, aby nasze dane ujawniane były w maltańskim rejestrze spółek.

Przedsiębiorcy chcący przenieść swoje interesy na Maltę, mają taką możliwość.
Przede wszystkim brak jest opodatkowania dochodów, które powstały poza Maltą. Podobnie sprawa ma się w stosunku do zysków kapitałowych uzyskanych poza Maltą.
W celu zmiany rezydencji beneficjent rzeczywisty powinien przebywać w tym kraju powyżej 183 dni w ciągu roku, wykazać samodzielność finansową oraz posiadać adres na Malcie.

Spółka na Malcie dla coraz większej liczby przedsiębiorców jest korzystna pod względem wykorzystania spółki na Malcie w modelu z użyciem podmiotu polskiego, a co za tym idzie, nie przenoszącym interesu poza granice RP. Jednym z takich modeli, a przy okazji najczęściej wybieranym jest spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest maltańska spółka LTD. Konstrukcja ta pozwala zredukować podatek dochodowy nawet do stawki 0 %.

Przedsiębiorcy, którzy myślą o prowadzeniu działalności na Malcie, muszą liczyć się przede wszystkim z dużą liczbą formalności towarzyszących rozpoczęciu biznesu.

O maltańskiej biurokracji, lenistwie i niekompetencji można by napisać oddzielny esej! Każdy, kto kiedykolwiek starał się coś na Malcie „załatwić”, doskonale wie, że najpierw musi się uzbroić w cierpliwość i stalowe nerwy. Urzędnicy są niedoszkoleni, niedoinformowani, a zdecydowanej większości nie zależy na solidnym wykonywaniu swoich obowiązków. W  kraju o znikomym bezrobociu, gdzie Maltańczykom jeszcze się do studiów dopłaca, nie leży to po prostu w ich naturze.

Urzędy i banki przyjmują interesantów nie dłużej niż do 13.00-14.00, a w sezonie letnim większość zamykana jest już o 12.30 (no bo przecież jest im gorąco). Dodatkowo, tradycje popołudniowe sjesty są idealnym powodem do zamykania wielu państwowych biur i urzędów między godz. 13.30 a 16.30.

Ci, którzy chcą otworzyć firmę na Malcie, mają również możliwość nabycia gotowej lub półkowej firmy, którą można dostosować w zależności od potrzeb inwestora. Firma zajmująca się półkami jest już zarejestrowaną firmą; jednak jego nazwa, dyrektorzy, adres siedziby i przedmiot działalności mogą zostać zmienione w celu dostosowania do wymagań nowego właściciela.

 

[1. Rezydent podatkowy:

Jesteś ogólnie uznany za podatnika nie rezydującego na Malcie, jeżeli:

1.1. Jesteś zamieszkały na Malcie, przez mniej niż sześć miesięcy w roku,

1.2. Jesteś na Malcie tylko dla celów tymczasowych i nie zamierzasz ustalić swojego pobytu na Malcie.

[2. Zwolnienie z opodatkowania] Jesteś całkowicie zwolniony z opodatkowania na Malcie, jeżeli:

2.1. Twój całkowity dochód nie obejmuje przychodów z działalności handlowej, gospodarczej, zawodu lub powołania i nie przekracza  bezpłatnego progu obowiązującego podatku,

2.2. Twoje całkowite dochody za rok obrachunkowy składa się wyłącznie z dochodów, które podlegało opodatkowaniu podatkiem u źródła

[3. Dochód podlegający opodatkowaniu] Poniższe dochody podlegają opodatkowaniu na Malcie:

3.1. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej lub zawodowej,

3.2. Dochody pochodzące z zawodu lub powołania,

3.3. Dochody pochodzące z zatrudnienia lub biura, w tym wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe płatne do pracowników i wynagrodzeń dyrektorów,

3.4. Dochody pochodzące z samozatrudnienia,

3.5. Dochody  z dywidend, odsetek i dyskonta,

3.6. Emerytury (z wyjątkiem rent wojennych i renty wdowie wojennych, które są zwolnione), renty lub roczne płatności,

3.7. Wynajem lokali, należności licencyjne, premie i inne zyski z nieruchomości,

3.8. Pewne zyski kapitałowe,

3.9. Pozostałe zyski i zyski,

3.10. Dodatkowe świadczenia (postanowienie np. z samochodu służbowego, nocleg, itp.)

[4.  Dochody zwolnione z opodatkowania na Malcie] Poniższe dochody są zwolnione z opodatkowania na Malcie:

4.1. Zyski kapitałowe, które nie wchodzą w zakres stosowania przepisów od zysków kapitałowych,

4.2. Niektóre emerytury,

4.3. Stypendia,

4.4. Alimenty,

4.5. Pewne dochody royalty.

Prawo maltańskie jest dosyć restrykcyjne w zakresie personalnych odliczeń podatkowych. Ustawodawstwo podatkowe Malty nie przewiduje żadnych personalnych odliczeń i ulg o charakterze powszechnym, które pomniejszyłyby przychód będący podstawą opodatkowania. Dopuszczalne (w określonych granicach) są odliczenia kosztów edukacji oraz opieki nad dziećmi. Szerszy katalog odliczeń jest przewidziany dla osób, które wykonują indywidualną działalność gospodarczą w przypadku samozatrudnienia.

Osoba fizyczna wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą może odliczyć wszystkie wydatki, jakie podniósł w związku z uzyskaniem przychodu a ponadto strata ze sprzedaży może być odliczania w kolejnych latach bez ograniczenia czasowego.

W przypadku osiągania przychodów z najmu osoba fizyczna ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów zarówno koszty odsetkowe, licencyjne jak i opłatę związaną z dzierżawą gruntu.

Ponadto osoba fizyczna może  odliczyć w zeznaniu podatkowym dodatku na utrzymanie mieszkania w wysokości 20% różnicy między czynszem a opłatami licencyjnymi i opłatą za dzierżawę.

[5. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych na Malcie (ang. Personal Individual Tax)] Stawki osobistego podatku dochodowego na Malcie są oparte na dochodach, na stanie cywilnym oraz na stanie rodzicielskim. Podatek dochodowy ma zastosowanie na wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu, w tym z tytułu zatrudnienia. Pracujący na własny rachunek podlegają również tym stawkom podatku dochodowego. Podatek dochodowy jest liczony przy zastosowaniu stawek od 15% do 35% od skumulowanego przychodu pomniejszonego o ulgi i koszty podatkowe. Na Malcie występuje progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych.

W/w opodatkowanie opiera się na zastosowaniu skali podatkowej czyli zestawu stawek podatkowych, stosowanych w zależności od:

 1.  wysokości przychodów podatnika, do nadwyżek dochodów powyżej progów podatkowych,
 2. do rodzaju rozliczenia podatkowego (tj. rozliczenie indywidualne bądź wspólne z małżonkiem), jak również
 3. od statusu rezydencji podatkowej podatnika.

[6.1. Małżeńskie stawki podatkowe] Stawki podatkowe dla małżonków wspólnie deklarujących dochody wynoszą:

6.1.1. 0% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od 0  do € 11.900,

6.1.2. 15% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od  € 11.901 do € 21.200,

6.1.3. 25% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od € 21.201 do € 28.700,

6.1.4. 35% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od € 28.701 wzwyż.

[6.2. Indywidualne stawki podatkowe] Stawki podatku dochodowego dla osób samotnych lub osób zamężnych, lecz rozliczających się oddzielnie na Malcie, to:

6.2.1. 0% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od 0 do € 8500,

6.2.2. 15% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od € 8501 do € 14500,

6.2.3. 25% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od € 14.501 do € 19.500,

6.2.4. 35% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od € 19.501wzwyż.

[6.3. Stawki podatku dochodowego dla rodziców] Stawki podatku dochodowego dla rodziców na Malcie wynoszą:

6.3.1. 0% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od 0 do € 9300,

6.3.2. 15% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od € 9301 do € 15.800,

6.3.3. 25% podatek dochodowy od dochodu w wysokości od € 15.801 do € 21.200,

6.3.4. 35% podatek dochodowy od dochodu w wysokości od € 21.201 wzwyż.

[6.4. Stawki podatkowe dla nierezydentów] Stawki podatku dochodowego dla nierezydentów na Malcie (dotyczy to wszystkich emigrantów, którzy nie uzyskali prawa stałego pobytu / zezwolenia na pracę na Malcie) wynoszą:

6.4.1. 0% podatek dochodowy od dochodu netto w wysokości od 0 do 700 €,

6.4.2. 140 € brutto podatku dochodowego od dochodu netto w wysokości od €701 do € 3.100,

6.4.3. 450 € brutto podatku dochodowego od dochodu netto w wysokości od € 3.101 – € 7.800,

6.4.4. € 840 brutto  podatku dochodowego od dochodu netto w wysokości od € 7801 wzwyż.

[7. Raportowanie] W porównaniu do wielu krajów, zwrot podatku od dochodów osobistych  jest dość łatwy w Malcie. Deklaracje podatkowe może składać pocztą, osobiście w Inland Revenue Department we Floriana lub wysyłać elektronicznie online.

Po zarejestrowaniu się w IRD, twoje zeznanie podatkowe będą dostarczane na adres do korespondencji w styczniu. Temu trzyczęściowemu drukowi będzie towarzyszyć broszura, która wyjaśni, jak wypełnić każdą część.

[8. Termin składania deklaracji podatkowych na Malcie] Termin składania deklaracji podatkowych na Malcie kończy się 30 czerwca w roku następnym (za lata następujące po roku kalendarzowym, w którym dochód powstaje).  Podatek łączny nalicza się na koniec roku, który na Malcie przypada na koniec roku kalendarzowego.

[9. Zwroty ] Podatki dochodowe są potrącane z pensji lub emerytury. Jeżeli na koniec każdego roku kalendarzowego, masz nadpłatę lub zaległy twój podatek dochodowy, to otrzymasz zwrot podatku dochodowego lub musi wysłać czek w z powrotem do nadrobienia różnicy. Jeśli należą Ci się refundacje podatku dochodowego, to otrzymasz powiadomienie, że decyzja podatkowa została uznana i że wypłata zostanie dokonana z IRD.

[10. VAT] Malta mieści się w ramach reżimu UE VAT (podatek od wartości dodanej). Stawka VAT na Malcie wynosi 18%. 5% VAT jest nałożony na wynajem zakwaterowania, energie elektryczną, akcesoria medyczne, książki i gazety.

Oferujemy pomoc firmom zainteresowanym otworzeniem spółki, zgodnie z ich potrzebami. Pomożemy przy każdym z kroków podczas rejestracji każdej z możliwych spółek na Malcie.

 • przygotowanie całej dokumentacji związanej z rejestracją spółki, w tym notarialne dokumenty tożsamości właścicieli zagranicznych;
 • pomoc w związku z rejestratorem spółek maltańskich podczas całej procedury rejestracji;
 • pomoc w związku z maltańskimi organami podatkowymi w celu zarejestrowania spółki do celów podatkowych, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń i emerytur;
 • wskazówki dotyczące ubiegania się o niezbędne zezwolenia biznesowe przed rozpoczęciem działalności.

Krok po kroku - Wspólnie otworzymy spółkę w Raju Podatkowym dla Twojej firmy

1. Wybierz rodzaj działalności który będzie odpowiadał Twoim potrzebom

 • prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - najczęściej zatrudniona forma działalności gospodarczej na Malcie,
 • spółki akcyjne - z których mogą korzystać duże firmy,
 • spółki jawne - odpowiednie dla małych i średnich firm,
 • spółki komandytowe - mają te same cechy i mogą być wykorzystywane do tego samego celu, co spółki jawne,
 • wyłączna działalność gospodarcza prowadzona przez osoby prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu.

2. Wybierz nazwę handlową zarezerwujemy ją dla Ciebie w maltańskim rejestrze handlowym. Pamiętaj że na nazwa firmy musi być unikalna i nie może być obraźliwa.

3. Następnie przygotujemy wszystkie dokumenty rejestracyjne oraz notarialne pełnomocnictwo które wraz z formularzem rejestracji firmy złożymy w izbie handlowej, urzędzie skarbowym oraz towarzystwie ubezpieczeniowym na Malcie.

4. Zdeponuj kapitał zakładowy spółki na nowym firmowym koncie Bankowym na Malcie.

5. Ostatni krok to rejestracja w urzędzie podatkowym, oraz zdobycie wszystkich licencji i zezwoleń adekwatnych do profilu firmy.

Chcesz założyć spółkę Ltd? Zrób teraz pierwszy krok

Formularz wstępny
wpisz alternatywną nazwę, na wypadek jakby poprzednia była zajęta (nie wymagane)
Wpisz w osobnych wersach

Malta to nie tylko raj dla turystów, ale również i przyjazne miejsce dla przedsiębiorców.

W każdym przypadku po rejestracji spółki za granicą – na życzenie naszych Klientów – zapewniamy  stałą obsługę prawną spółki już po jej zarejestrowaniu. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą bądź masz dodatkowe pytania- zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Świadczymy usługi w zakresie rejestracji spółek na Malcie. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Audyt ekonomiczny planowanego biznesu na Malcie
ekonomiczna analiza opłacalności inwestycji krajowych i zagranicznych
ustalanie osobistych i korporacyjnych rezydencji podatkowych inwestorów
doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw maltańskich, polskich, maltańsko – polskich
projekty krajowych wniosków rejestracyjnych i podatkowych

Rejestracja przedsiębiorstw na Malcie
rejestracja jednosobowej działalności gospodarczej na Malcie
rejestracja spółek osób fizycznych na Malcie
rejestracja spółek kapitałowych na Malcie
rejestracja holdingów maltańskich
rejestracja mieszanych maltansko – zagranicznych holdingów

Umowy i negocjacje
sporządzanie umów rejestracyjnych, kooperacyjnych, umów dostawy, sprzedaży, najmu, inwestora zastępczego, generalnego wykonawstwa dla biznesu maltańskiego
obsługa negocjacji kontraktów gospodarczych w imieniu przedsiębiorstw maltańskich
reprezentacja interesów osób fizycznych oraz zarządów spółek maltańskich przed sądami maltańskimi, administracją skarbową, administracją koncesyjną oraz dostawcami mediów dla rezydentów osobistych i korporacyjnych

Księgowość i administracja
obsługa księgowa przedsiębiorstw maltańskich
obsługa pełnej refundacji podatku dochodowego inwestorów na Malcie
obsługa administracyjna osobistych domicylów podatkowych i ubezpieczeniowych na Malcie
Tłumaczenia
obsługa tłumaczy przysięgłych przy czynnościach urzędowych i sądowych,